Zasady, formy i zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3
we Wrześni

Podstawa prawna:

 • 22 ust. 2 pkt 11 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.
  nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1643)
 • SSP3 we Wrześni udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych
  w w/w rozporządzeniach.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, udzielana uczniowi, polega na rozpoznawaniu
  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
  oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych , wynikających w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z zaburzeń komunikacji językowej;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
  za granicą.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom, polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych,
  w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 • Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 • Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele i specjaliści, wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni (specjaliści).
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 • poradniami specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami, przedszkolami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki szkolnej;
 • poradni p-p;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
  z uczniem oraz w formie:
 • Zajęć rozwijających uzdolnienia, organizowanych dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów, mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8
 • Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, organizowanych, dla uczniów z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 • Zajęć logopedycznych, organizowanych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 • Zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami, utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 • Warsztatów, porad i konsultacji, udzielanych przez specjalistów
 • W/w zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 • Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut,
  z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
 • Wszystkie zajęcia dokumentowane są w dziennikach zajęć.
 • Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń, stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów,
  w tym ich zainteresowania i uzdolnienia, prowadząc w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie
  u uczniów:
 • trudności w uczeniu się,
 • szczególnych uzdolnień
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się- w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 • W przypadku stwierdzenia, że uczeń, ze względu na potrzeby rozwojowe
  lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
 • Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania
  oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia się wymiar godzin, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację form udzielania uczniom tej pomocy.
 • Wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia, w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią p-p
  lub innymi osobami, o których mowa w pkt. 8.
 • W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  w przedszkolu, wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy
  z uczniem, zawarte we wcześniejszej dokumentacji.
 • Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.
 • O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jego formach, okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, informuje się pisemnie rodziców ucznia.
 • W przypadku akceptacji przez rodzica proponowanych formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczeń ma obowiązek brać w nich udział.