Zasady, formy i zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3
we Wrześni

Podstawa prawna:

 • 22 ust. 2 pkt 11 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.
  nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1643)
 • SSP3 we Wrześni udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych
  w w/w rozporządzeniach.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, udzielana uczniowi, polega na rozpoznawaniu
  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
  oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych , wynikających w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z zaburzeń komunikacji językowej;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
  za granicą.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom, polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych,
  w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 • Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 • Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele i specjaliści, wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni (specjaliści).
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 • poradniami specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami, przedszkolami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki szkolnej;
 • poradni p-p;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
  z uczniem oraz w formie:
 • Zajęć rozwijających uzdolnienia, organizowanych dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów, mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8
 • Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, organizowanych, dla uczniów z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 • Zajęć logopedycznych, organizowanych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 • Zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami, utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 • Warsztatów, porad i konsultacji, udzielanych przez specjalistów
 • W/w zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 • Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut,
  z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
 • Wszystkie zajęcia dokumentowane są w dziennikach zajęć.
 • Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń, stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów,
  w tym ich zainteresowania i uzdolnienia, prowadząc w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie
  u uczniów:
 • trudności w uczeniu się,
 • szczególnych uzdolnień
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się- w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 • W przypadku stwierdzenia, że uczeń, ze względu na potrzeby rozwojowe
  lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
 • Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania
  oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia się wymiar godzin, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację form udzielania uczniom tej pomocy.
 • Wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia, w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią p-p
  lub innymi osobami, o których mowa w pkt. 8.
 • W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  w przedszkolu, wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy
  z uczniem, zawarte we wcześniejszej dokumentacji.
 • Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.
 • O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jego formach, okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, informuje się pisemnie rodziców ucznia.
 • W przypadku akceptacji przez rodzica proponowanych formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczeń ma obowiązek brać w nich udział.

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości osobistego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego naszych uczniów postanowiliśmy napisać kilka słów o tym, co każdy z nas może zrobić, aby obniżyć lęk towarzyszący dzieciom. 

Badania psychologiczne wykazują, iż konsekwencją kwarantanny mogą być negatywne reakcje w postaci strachu, gniewu, natrętnych myśli itp. (Brooks i współpracownicy, 2020). Do czynników stresogennych należą między innymi: nierzetelne informacje, nuda, różne potrzeby domowników, izolacja czy straty finansowe.

W kolejnych dniach zostaną udostępnione następne materiały pomocnicze. Chcielibyśmy również poinformować o możliwości udzielania wsparcia uczniom odpowiadając na wiadomości przez e-dziennik.
Życzymy zdrowia oraz w razie pytań zapraszamy do kontaktu Państwa i oczywiście uczniów.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół pedagogiczno-psychologiczny SSP3

Szanowni Państwo,

w związku z przerwą spowodowaną zagrożeniem epidemicznym, informuję Państwa, iż:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:30 do 16:00, będę odbywał zdalne dyżury psychologa

- do Państwa dyspozycji jestem:

 • pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pod numerem Skype live:.cid.bb8cbc719364ca39 ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Informuję również, że na stronie internetowej szkoły  będę umieszczał materiały psychoedukacyjne dla Uczniów. Bardzo proszę o bieżące śledzenie strony i realizowanie udostępnionych zadań (ZAKŁADKA Pedagog/psycholog - materiały psychoedukacyjne dla uczniów).

Z poważaniem

psycholog ? mgr Jakub Ratajczak

0001

Drogi Rodzicu!

1. Pamiętaj, aby mieć zasoby do pomocy innym najpierw zadbaj o siebie!
2. Często wchodzimy w rolę, że rodzic zawsze musi znać odpowiedź lub rozwiązanie problemu, jednak nie zawsze tak jest. Dlatego nie bój się przyznać, że też czegoś nie wiesz. A w jaki sposób możesz to zrobić? Powiedz dziecku: "Nie wiem, ale wiesz co mam pomysł! poszukajmy razem rzetelnych informacji na ten temat z wiarygodnego źródła".
3. Wytłumacz dziecku, dlaczego uczniowie teraz nie chodzą do szkoły i jaki to ma cel, na przykład "Postanowiono, zamknąć szkoły po to, aby pomóc nam wszystkim. W ten sposób zmniejszamy prawdopodobieństwo zachorowania. To postawa godna szacunku, możesz być z siebie dumny"
4. Stwórzcie Plan Dnia. Dzieciom lepiej funkcjonuje się w codziennym życiu, gdy mają ustalone normy i reguły. Proponujemy, aby ten Plan był bardzo kreatywny w formie zabawy przy użyciu różnych przyborów plastycznych.
5. Jeżeli obserwujesz u swojego dziecka zjawisko nadmiernego zamartwiania się proponujemy, aby w tym planie pojawił się "Czas Na Zmartwienie" (sugerowany czas to 15-20 minut), który zminimalizowałby pojawianie się ciagle powracających myśli.
Ważne jest, by nie pocieszać wtedy dziecka na siłę tylko pozwolić mu na wszystkie towarzyszące emocje, bo przecież wszystkie emocje są w porządku! Zaakceptujmy je. W momencie ich nasilenia pokażmy dziecku jakie my stosujemy sposoby na radzenie sobie z emocjami.
5. Pytaj codziennie o nastrój i towarzyszące emocje, można stworzyć również "Dziennik Emocji", albo zaznaczać je w kalendarzu. W tej sytuacji monitorowanie stanów emocjonalnych i reagowanie na nie jest bardzo istotne.
6. Pamiętaj o roli dotyku. Dotyk działa antystresowo, powoduje wydzielanie w mózgu substancji chemicznych, które między innymi niwelują skutki stresu.
7. Podczas nerwowej atmosfery w domu pytaj o potrzeby dziecka, na przykład "Czego teraz potrzebujesz?" Czasem właśnie ta odpowiedź może załagodzić spór w mgnieniu oka.

89902792 2763991896969231 2778154648584847360 o

 

 

 

 

 

 

Dopalacze - gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?
    W związku ze zwiększeniem przypadków zatruć dopalaczami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.
800 060 800 ? Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają podejrzenia, że ich dzieci zażywają środki psychoaktywne. Na infolinię GIS można także przekazywać informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami
116 111 ? Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmów o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach: 12.00 ? 22.00. Pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.
800 100 100 ? Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów zachowań ryzykownych. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 ? 18.00.Pomoc online dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
800 12 12 12 ? Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 ? 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.

--------------------------

10 porad dla rodziców - INTERNET

Zwróć się do naszych specjalistów gdy masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie i jesteś samotny. 

Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji lub są wokół Ciebie osoby, którym należałoby pomóc.

A może chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem, ciekawym pomysłem :) 

 

Aleksandra Sommerfeld - Walory - pedagog

Aurelia Iwińska - pedagog 

 

Jakub Ratajczak - psycholog 

 

 

 

baner vulcan 1

office365

facebook 1

facebook 1

poznajPolske

poznajPolske

 

Kliknij na obrazek aby uzyskać pomoc tłumacza

Nasze certfikaty

Projekty

b83a0f19ae28266f7f3e14dbd6bca633

b3

l2 logo

logoCyfrowaSzkola

logo wszpz

mistrzowie kodowania

Scratch2

szkola do hymnu logo resize

szkolapamietalogotyp easy resize

Warto zobaczyć

Archiwum

 

bip logo glowne 244

Starostwo Powiatowe we Wrześni

PW

 

Urząd Miasta i Gminy Września

GW

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

MEN

 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

KO

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

CKE

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

OKEP

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji / Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

 

Instytut Badań Edukacyjnych

IBE

 

Portal Wiedzy Dla Nauczycieli

SCHOLARIS

 

Biblioteka Pedagogiczna

BP
Początek strony