podstawowa


Innowacja pedagogiczna ,,Z angielskim świat jest nasz” opracowana została dla klasy dwujęzycznej gimnazjum, kontynuującej naukę j. angielskiego na poziomie III.1 w wymiarze 6h/tyg. Dwujęzycznie realizowane jest nauczanie matematyki, geografii, WOS-u z uwzględnieniem umiejętności językowych danej grupy uczniów. Stosowane metody aktywizujące, opracowane pomoce dydaktyczne, wykorzystywane technologie informacyjne(tablice multimedialne, projektory) i zasoby internetowe, czynią zajęcia atrakcyjnymi i ułatwiają nabywanie nowych umiejętności.

Klasa Ratownictwa Medycznego i Technicznego: Innowacja polega na cyklicznym organizowaniu zajęć dodatkowych, mających na celu wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności pozwalające sprawnie reagować w sytuacjach zagrożenia. Na potrzeby tego projektu nawiązano współpracę z Centrum Ratownictwa Medycznego, Policją, Strażą Miejską, Centrum Bezpieczeństwa Skoda, Uniwersytetem M. Kopernika w Toruniu, UAM w Poznaniu. W szkole i poza nią organizują akcje szkoleniowo-informacyjne. Uczą się jak radzić sobie ze stresem.

„Pilotażowe wdrożenie programowania”
Od przynajmniej dwóch dekad, komputery wywierają ogromny wpływ na zmiany zachodzące w funkcjonowaniu społeczeństw – w gospodarce, w komunikacji i transporcie, w nauce i edukacji, w życiu osobistym obywateli, a informatyka, jako dziedzina , wraz z technologiami, które wspiera, integruje się z niemal wszystkimi innymi dziedzinami i staje się ich nieodłącznym elementem. Oczekuje się, że wkraczający w zawodowe i dorosłe życie uczniowie będą przygotowani do podjęcia obowiązków i wyzwań, jakie stawia przed nimi XXI wiek – powinni więc znać podstawowe metody informatyki i umieć stosować je w praktycznych sytuacjach w różnych obszarach zastosowań. Żadna inna dziedzina nie stwarza takich możliwości (np. zatrudnienia) na przyszłość, jak informatyka, bez względu na obrany kierunek kształcenia i zawodowe zainteresowania uczących się. To w największej mierze dzięki zastosowaniu informatyki tworzone są nowe zawody i miejsca pracy. Elementem powszechnego kształcenia informatycznego powinna stać się również umiejętność programowania, która jest uważana za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. W przedkładanej propozycji nauka programowania jest częścią zajęć informatycznych od najmłodszych lat i służy m.in. kształtowaniu znaczenia pojęć informatycznych i rozwojowi metod informatyki, w tym procesów myślowych towarzyszących formułowaniu problemów i ich rozwiązań w postaci umożliwiającej ich efektywną realizację z wykorzystaniem komputera. Kształci takie umiejętności, jak: logiczne myślenie i precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; sprzyja dobrej organizacji pracy podczas rozwiązywania problemów i buduje kompetencje potrzebne do współpracy, niezbędne dzisiaj w niemal każdym zawodzie. W warunkach szybko zmieniającej się technologii te umiejętności są ponadczasowe, trwalsze niż jakikolwiek język czy środowisko programowania. Umiejętności nabyte podczas programowania są również przydatne na zajęciach z innych przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych.

Nasze certfikaty

Bohaterowie

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

Początek strony