KSZTAŁCENIE ZDALNE

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym działanie szkoły  w zmienionych warunkach organizacyjnych.
W naszej szkole zostają wprowadzone zasady kształcenia na odległość zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Czym jest i jakie są formy kształcenia zdalnego/kształcenia na odległość.
Kształcenie z wykorzystaniem metod i  technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
W jaki sposób realizowane jest kształcenia zdalne w szkole.
Kształcenie zdalne realizowane jest poprzez platformę Office 365, a w szczególności poprzez aplikację Teams, która jest połączeniem wirtualnego miejsca spotkań, czatu i obszaru roboczego. Platforma Teams służy do prowadzenia lekcji on-line za pomocą której realizowana jest podstawa programowa, utrzymywany jest kontakt z uczniami i ich rodzicami. Służy do prowadzenia rozmów na czacie oraz wideokonferencji. Lekcje prowadzone są zgodnie z planem lekcji. Zajęcia trwają 30 min., pozostałe 15 min. uczniowie mogą przeznaczyć na konsultacje, samodzielną pracę, odpoczynek, relaks, posiłek, przygotowanie się do kolejnych zajęć. Tematy oraz zadania realizowane są na bieżąco.
Sprawdziany, kartkówki, zadania domowe są przeprowadzane na Teamsach. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów, zdjęć lub plików). Tematy lekcji, informacje o terminach sprawdzianów itp. umieszczane są na e-dzienniku - tak jak w czasie nauczania stacjonarnego. Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność pracują z nauczycielem wspomagającym z powodu braku możliwości realizowania zajęć                  w domu, oraz w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki w domu, realizują zajęcia                  w szkole, łącząc się z nauczycielem prowadzącym zdalnie nauczanie ze swoją klasą.
Nauczanie zdalne prowadzone jest z wykorzystaniem:
?    rekomendowanych przez MEN e-podręczników
?    Platformy edukacyjne on-line: Genially, Wordwall, MatMag, SuperKid, Eduelo, QUIZZIZ, Ortograf.pl, Klikankowo.pl, SzaloneLiczby, Matzoo, Quizlet, Pisu Pisu.pl, "SQULA?, Zdobywcy Wiedzy, GWO
?    narzędzia do przygotowywania prezentacji, testów on-line, quizów internetowych: google Forms, Notatnik, Microsoft (Word, Power Point, Excel), Multiteki i Flipbooki Nowej Ery, OBS, You Tube, Dysk Google.

Wychowawca klasy
1.    Ustala możliwe formy pracy zdalnej.
2.    Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich uczniowie                        i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.
3.    Współpracuje z nauczycielami uczącymi  w klasie, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
4.    Koordynuje wraz z pedagogiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.
5.    Współpracuje z rodzicami uczniów organizując spotkania on-line w aplikacji Microsoft Teams, komunikuje się z rodzicami za pośrednictwem e - dziennika lub telefonicznie.

Nauczyciel
1.    Organizuje proces kształcenia uczniów.
2.    Prowadzi lekcje on-line w aplikacji Microsoft Teams.
3.    Przygotowuje materiały edukacyjne dla uczniów korzystając ze sprawdzonych, rekomendowanych przez MEN portali edukacyjnych.
4.    Kontaktuje się z uczniami i rodzicami poprzez e-dziennik lub aplikację Microsoft Teams.
5.    Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.
6.    Nauczyciel sprawdza obecność ucznia na zajęciach on-line w aplikacji Microsoft Teams                   i odnotowuje w e-dzienniku.  
7.    Nauczyciel tworzy w aplikacji Microsoft Teams zespoły przedmiotowe lub zajęć zgodnie                  z ustaloną instrukcją. Lekcja on-line w aplikacji Microsoft Teams  odbywa się zgodnie                      z ustalonym planem, po wcześniejszym zaplanowaniu w kalendarzu zajęć.    
8.    Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nauczyciel określa w przedmiotowym systemie oceniania zasady i formy oceny pracy zdalnej uczniów.

Uczniowie
1.    Uczeń samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą  i nauczycielami.
2.    Podstawowy kontakt Nauczyciel ? Uczeń ? Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik,                        na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
3.    Informacje dyrektora szkoły przekazywane są poprzez e-dziennik oraz zamieszczane                        są na stronie internetowej szkoły.  
4.    Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych od nauczyciela oraz uczestniczyć w zajęciach on-line.  
5.    Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy.
6.    Uczeń ma obowiązek systematycznie pracować w ramach zdalnego nauczania.
7.    Zajęcia on-line odbywają się zgodnie z ustalonym planem zajęć po wcześniejszym                        zaplanowaniu w kalendarzu aplikacji Microsoft Teams.
8.     Należy przestrzegać zasad     bezpieczeństwa w pracy z komputerem.
 
 Pedagog szkolny, psycholog szkolny
1.    W czasie trwania nauczania zdalnego udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów i rodziców.
2.    Uczeń lub rodzic ma możliwość kontaktu e-mail lub telefonicznego ze specjalistą w ustalonych godzinach  podanych do ich wiadomości.
3.    Organizują konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców on-line.
4.    Świadczą zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej.                    
5.    Wspomagają nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów                        w kontekście nauczania zdalnego.

Rodzice
1.    Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
2.    Rodzice/prawni opiekunowie powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
3.    Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami,  korzystać regularnie                     z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco                       z zamieszczonymi informacjami.
4.    Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.


Gdzie znaleźć informację, jeśli chcę zadać pytanie?


Pytania dotyczące Koronawirusa:
www.gov.pl/web/koronawirus

Pytania dotyczące kwarantanny:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni
tel. 692 418 250 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pytania dotyczące funkcjonowania szkoły:
Sekretariat SSP3 tel. 614360299, Dyrektor Szkoły, strona internetowa szkoły

Pytania dotyczące pracy w aplikacji TEAMS:
za pomocą e-dziennika: wychowawcy klas, nauczyciele informatyki

Pytania dotyczące e-dziennika:
Nauczyciel informatyki, wychowawcy klas.